Transport

Transport

Pamiętaj ! Transport środków ochrony roślin wymaga dużej ostrożności z uwagi na możliwość powstania zatrucia lub skażenia miejscowego.

Zakup środków ochrony roślin

Przy zakupie środków bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi wymagane jest świadectwo ukończenia specjalnego szkolenia, wydanego przez jednostkę szkoleniową działającą z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Świadectwo to ważne jest przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Przy zakupie preparatów chemicznych
należy zwrócić uwagę na to czy środki ochrony roślin:

  • są właściwie dobrane do wykonania zaplanowanego zabiegu (ilość i rodzaj preparatu), zwłaszcza przy zakupie preparatów zaproponowanych przez sprzedawcę innych niż wcześniej zaplanowano.
  • znajdują się w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
  • posiadają czytelną w języku polskim etykietę (etykieta jest podstawowym źródłem wiedzy dotyczącej zakresu i metody stosowania danego preparatu i zasad bezpiecznej pracy),
  • nie są przeterminowane.


Przewożenie środków ochrony roślin

Transport z miejsca zakupu do gospodarstwa (magazynu) musi być zaplanowany i dobrze zorganizowany.

Należy unikać przewożenia środków ochrony roślin pojazdami ogólnodostępnej komunikacji masowej.

Jeśli preparat przewożony jest w samochodzie czy innym pojeździe powszechnie użytkowanym w gospodarstwie, należy pamiętać, że nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu, jak również nie wolno równocześnie przewozić w nim dzieci i innych osób, środków spożywczych i pasz dla zwierząt.

Podczas załadunku - wyładunku ze środka transportu należy zwrócić uwagę aby czynność tę wykonywać ostrożnie, tak by nie nastąpiło uszkodzenie opakowań. Preparaty należy układać zamknięciem do góry, dotyczy to również pustych nie przepłukanych opakowań. Miejsce przewozu (bagażnik lub skrzynia ładunkowa samochodu) powinno być zabezpieczone przed przypadkowym rozprzestrzenieniem się środka w przypadku niezamierzonego uszkodzenia opakowania (do zabezpieczenia można użyć wanny plastikowej lub folii, worków czy toreb plastikowych, których nie wolno używać do innych celów. Środek należy zabezpieczyć przed samoczynnym przemieszczaniem się po miejscu przewożenia.

Podczas transportu należy być przygotowanym na sytuacje awaryjne (pożar- posiadać w pogotowiu gaśnicę, lub wypadek komunikacyjny - stosować zabezpieczenia, które mogą zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się środka zarówno w pojeździe jak i na zewnątrz np. stosując absorbent).

Transport w gospodarstwie środka ochrony roślin powinien odbywać się w zamkniętych skrzyniach ładunkowych zabezpieczających przed rozprzestrzenieniem się na zewnątrz skrzyni i dostępem osób nieuprawnionych.

Transport preparatu w postaci gotowej do użycia z miejsca napełniania opryskiwacza do miejsca użycia środka w uprawach powinien odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności aż do momentu zakończenia zabiegu i odstawienia czystego opryskiwacza do miejsca jego przechowywania. Należy zwracać uwagę na zabezpieczenie środków technicznych przed samoczynnym wylewaniem, pyleniem czy ulatnianiem się preparatu. Należy unikać przejazdów po nierównych nawierzchniach, a w przypadku stosowania opryskiwacza zawieszanego należy pamiętać o zrównoważeniu ciągnika (obciążenia przodu lub tyłu).

Należy znać listę numerów alarmowych: Numer 112, Straż pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999, Ośrodek toksykologiczny – numery ośrodków są elementem etykiety preparatu.

  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. nr 133.849,
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 12, poz. 51),
  • Przepisy o ruchu drogowym
  • Europejska norma –EN 13790 -1, -2Transport - Lista kontrolna BHP

  • sprawdź czy w czasie transportu nie stwarzasz zagrożenia dla siebie, swoich najbliższych oraz otoczenia.

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
TAK NIE Nie dotyczy
1 Czy posiadasz świadectwo ukończenia specjalnego szkolenia, wydanego przez jednostkę szkoleniową działającą z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Świadectwo, które ważne jest przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia?.
2 Czy kupujesz tylko środki ochrony roślin, które są właściwie dobrane do wykonania zaplanowanego zabiegu, znajdują się w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadają czytelną w języku polskim etykietę, nie są przeterminowane ?
3 Czy stosujesz zasadę, że gdy transportujesz środki ochrony roślin, równocześnie w pojeździe nie przewozisz dzieci i innych osób, środków spożywczych i pasz dla zwierząt?
4 Czy przewożąc środki chemiczne w bagażniku lub skrzyni ładunkowej samochodu stosujesz zabezpieczenie w postaci np. wanny plastikowej lub folii, worków czy toreb plastikowych przed przypadkowym rozprzestrzenieniem się środka w przypadku niezamierzonego uszkodzenia opakowania?
5 Czy na czas transportu środki ochrony roślin stawiasz zamknięciem do góry i zabezpieczasz przed samoczynnym przemieszczaniem się po miejscu przewożenia?
6 Czy w czasie transportu wozisz ze sobą absorbent (np. piasek lub trociny) na wypadek konieczności neutralizacji i worki foliowe do zebrania rozlanego lub rozsypanego przypadkowo środka chemicznego?
7 Czy środki ochrony roślin w obrębie gospodarstwa transportujesz w zamkniętych skrzyniach ładunkowych zabezpieczających przed rozprzestrzenieniem się na zewnątrz skrzyni i dostępem osób nieuprawnionych?
8 Czy na czas transportu środka w opryskiwaczu stosujesz zabezpieczenie przed samoczynnym wylewaniem, pyleniem czy ulatnianiem się preparatu?
9 Czy przejazd zaplanowałeś tak, aby uniknąć przejazdów po nierównych nawierzchniach?
10 Czy używając opryskiwacz zawieszany, dla uzyskania właściwej stabilizacji zrównoważasz ciągnik stosując obciążenia przodu lub tyłu?
         
         


UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.