Kalibracja opryskiwacza

Pamiętaj – przestrzegaj zapisów etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Preparat, który zwalcza owady, grzyby, chwasty, bakterie i inne mikroorganizmy może być również szkodliwy dla człowieka, dlatego odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej należy stosować do czasu wykonania ostatniej operacji z użyciem preparatu.


Kalibracja opryskiwacza
polega na ustaleniu jego parametrów roboczych (rodzaj rozpylaczy, ciśnienie i prędkość robocza), które zapewnią równomierne naniesienie zalecanej dawki preparatu na rośliny lub glebę z uwzględnieniem cech roślin jak również warunków wykonania zabiegu. Opryskiwacz powinien być poddany okresowej obowiązkowej (co 3 lata) inspekcji przez uprawnione jednostki. Kalibracja może być przeprowadzona samodzielnie przez użytkownika opryskiwacza.

Do wykonywania zabiegów ochrony roślin należy stosować sprzęt posiadający znak CE i spełniający wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN) a także przepisów krajowych. Przy zakupie opryskiwacza należy zwrócić uwagę czy posiada on znak CE, deklarację zgodności, a także czy instrukcja użytkowania jest w języku polskim.


Sprzęt do wykonywania oprysków powinien być kalibrowany zawsze na początku sezonu a także każdorazowo po:

  • postoju dłuższym niż 4 miesiące,
  • wymianie: rozpylaczy, manometru, zaworu sterującego, kół napędowych ciągnika,
  • zamianie ciągnika na inny niż pracował przy opryskach,
  • naprawie układu cieczowego,
  • wykonaniu zabiegu na powierzchni większej niż 100-150ha.

Dla bezpieczeństwa wszystkie czynności związane z kalibracją i przeglądami sprzętu do wykonywania ochrony należy wykonywać z użyciem czystej wody w oddaleniu od miejsc wrażliwych na skażenie wody, a szczególnie z dala od studni, źródeł, cieków wodnych i kanałów melioracyjnych.


Przeprowadzając kalibrację należy przede wszystkim:

  • dobrać dawkę cieczy odpowiednio do rodzaju i wielkości roślin oraz techniki opryskiwania,
  • dobrać rozpylacze odpowiednio do rodzaju upraw, charakteru zabiegu techniki opryskiwania i warunków pogodowych,


Do obliczenia potrzebnej ilości ś.o.r. i objętości wody niezbędne są:

  • zalecenia etykiety – instrukcji stosowania preparatu z uwzględnieniem chronionej uprawy, rodzaju ś.o.r. a także warunków pogodowych,
  • areał- powierzchnia, na której ma być zastosowany oprysk,
  • wyniki kalibracji.


Dokładnie przeprowadzona regulacja opryskiwacza
jest warunkiem dobrze wykonanego zabiegu i zminimalizowaniu emisji środków ochrony roślin do środowiska. Gwarantuje również całkowite wykorzystanie przygotowanej cieczy roboczej i pozwala uniknąć nadwyżek cieczy po zabiegu.

-Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. nr 133.849
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 12, poz. 51)
-Europejska norma –EN 13790 -1, -2


Kalibracja- Lista kontrolna BHP -sprawdź czy sprzęt jest sprany i gotowy do wykonania zabiegu ochrony roślin

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
TAK NIE Nie dotyczy
 1 Czy pamiętasz, datę ostatniego badania twojego opryskiwacza w jednostce upoważnionej przez Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin?
2 Czy regularnie co trzy lata poddajesz swój opryskiwacz obowiązkowemu badaniu w uprawnionej jednostce badawczej?
3 Czy na początku sezonu wegetacyjnego roślin przeprowadzasz kalibrację opryskiwacza?
4 Czy przeprowadzasz kalibrację opryskiwacza każdorazowo po okresie postoju dłuższym niż 4 miesiące, wymianie rozpylaczy, manometru, zaworu sterującego, kół napędowych ciągnika, zamianie ciągnika na inny niż pracował przy opryskach, naprawie układu cieczowego, wykonaniu zabiegu na powierzchni większej niż 100-150 ha?
5 Czy przeprowadzasz kalibrację opryskiwacza z użyciem czystej wody w oddaleniu od studni, źródeł, cieków wodnych i kanałów melioracyjnych?
6 Czy przeprowadzasz kalibrację opryskiwacza na podłożu biologicznie aktywnym lub w miejscu przeznaczonym do napełniania lub mycia opryskiwaczy?
         
         

UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.